سنجش از دور چیست ؟علم و هنر کسب اطلاعات از پدیده ها یا اجسام بدون تماس فیزیکى با آنها را سنجش از دور گویند.
 کاربرد هاى مهم  سنجش از دور
سنجش از دور در بسیارى از زمینه هاى علمى و تحقیقاتى کاربردهاى گسترده اى دارد. از جمله کاربردهاى فن سنجش از دور مى توان به استفاده از آن در زمین شناسى، آب شناسى، معدن، شیلات، کارتوگرافى، جغرافیا، مطالعات زیست شناسى، مطالعات زیست محیطى، سیستم هاى اطلاعات جغرافیایى، هواشناسى، کشاورزى، جنگلدارى، توسعه اراضى و به طورکلى مدیریت منابع زمینى و غیره اشاره کرد.
سنجش از دورمى تواند تغییرات دوره اى پدیده هاى سطح زمین را نشان دهد و در مواردى چون بررسى تغییر مسیر رودخانه ها، تغییر حد و مرز پیکره هاى آبى چون دریاچه ها، دریاها و اقیانوسها، تغییر مورفولوژى سطح زمین و غیره بسیار کارساز است. افزون بر این یک سیستم سنجش از دور با توجه به این که بر اساس ثبت تغییرات واختلافهاى بازتابش الکترومغناطیسى از پدیده هاى مختلف کار مى کند، میتواند حد و مرز پدیده هاى زمینى اعم از مرز انواع خاکها، سنگها، گیاهان، محصولات کشاورزى گوناگون و ... را مشخص کند. سنجش از دور در پیش بینى وضع هوا و اندازه گیرى میزان خسارت ناشى ازبلایاى طبیعى،کشف آلودگى آبها و لکه هاى نفتى در سطح دریا، اکتشافات معدنى نیز کاربرد دارد. بدون شک استفاده از این فن در مطالعات اکتشافى و منابع طبیعى و سایر موارد پیش گفته نه تنها سرعت انجام مطالعات را بیشتر مى کند،بلکه از نظر دقت و هزینه و نیروى انسانى نیز بسیار با صرفه تر است.
در زمینه کاربردهاى داده هاى ماهواره اى مى توان به طور اختصار به موارد زیر اشاره کرد:
الف: مطالعه تغییرات دوره اى
برخى از پدیده ها و عوارض سطح زمین در طى دوره زمانى تغییر مى یابد. علت این تغییرات مى تواند عوامل طبیعى مانند سیل، آتشفشان، زلزله، تغییرات آب و هوایى، یا عوامل مصنوعى مانند دخالت انسان در محیط زیست باشد. براى مثال تغییر سطح آب دریاى خزر در طى یک دوره ۱۰ تا ۲۰ ساله، تغییر میزان سطح پوشش  و جنگلها درشمال کشور و تغییر پوشش گیاهى نخل در  جنوب کشور و میزان آسیب آنها در دوران جنگ را مى توان با استفاده از داده هاى ماهواره اى با دقت بسیار زیادى مطالعه کرد.
ب: مطالعات زمین شناسى
با استفاده از داده هاى ماهواره اى مى توان مرزهاى بسیارى از سازندهاى زمین شناسى را از یکدیگر تفکیک کرد، گسله ها را مورد مطالعه قرار داد ونقشه هاى گوناگون زمین شناسى تهیه کرد. از جمله نقشه هاى زمین شناسى گوناگون که با استفاده از داده هاى ماهواره اى مى توان تهیه کرد، نقشه گسله ها و شکستگى ها، نقشه سازندهاى سنگى مختلف، نقشه خاکشناسى و نقشه پتانسیل ذخایر تبخیرى سطحى را میتوان نام برد. افزون براین با توجه به گستره بسیار وسیع زیر پوشش هر تصویر ماهواره اى، چنین تصاویرى براى مطالعات کلان منطقه اى براى زمین شناسان بسیار مفید است.
ج: مطالعات کشاورزى وجنگلى
تشخیص وتمایزگونه هاى گیاهى مختلف، محاسبه سطح زیر کشت محصولات کشاورزى، مطالعه مناطق آسیب دیده کشاورزى براثرکم آبى یا حمله آفتهاى مختلف به آنها از جمله مهمترین کاربردهاى داده هاى ماهواره اى است. تهیه تقشه جامع پوشش گیاهى هر منطقه، تهیه نقشه آبراهه ها و ارتباط آنها با مناطق مستعدکشت  و برآورد میزان محصول زیر کشت از کاربردهاى دیگر چنین اطلاعاتى است. لازم به ذکر است که وزارت بازرگانى و کشاورزى کشور ایالات متحده آمریکا از ابتداى تکوین تکنولوژى سنجش از دور همه ساله محصول کشاورزى کشور آمریکا وتمام کشورهاى جهان را با استفاده ازتصاویر ماهواره اى برآورد مى کند تا براى برنامه ریزى بازار و تولید اطلاعات مفید و لازم را بدست آورد. افزون بر این مطالعه میزان انهدام جنگلها و یا میزان پیشرفت جنگل کارى از کاربردهاى دیگر این تصاویر است.
د- مطالعات منابع آب
مطالعه آبهاى سطحى منطقه و تهیه نقشه آبراهه ها، بررسى تغییر مسیر رودخانه ها بر اثر عوامل طبیعى یا مصنوعى، تخمین میزان آب سطحى هر منطقه از جمله جالبترین کاربرد داده هاى ماهواره اى است.کشور ما از جمله کشورهایى است که با وجود داشتن منابع آبهاى سطحى در بسیارى مناطق از مشکل کم آبى رنج مى برد، که استفاده از تکنولوژى نوین وبه دست آوردن اطلاعات دقیق مى تواند راهگشاى استفاده بهتر ازمنابع آب کشور باشد.
ح- مطالعات دریایى
از تکنولوژى سنجش از دور بخصوص در چند زمینه مهم کاربردهاى دریایى مى توان استفاده کرد که ازآن جمله مطالعات دوره هاى پیشروى و پسروى کرانه دریا؛ مطالعات عمومى ویژگیها و خصوصیات توده هاى آبى مثل نقشه دماى سطح و رنگ آب و نقشه تراکم میزان کلروفیل و پلانکتون و مطالعات مربوط به تأثیر سایر پدیده ها بر دریا، از جمله وضعیت حرکت وتندى امواج دریا و غیره هستند.
تابحال سنجنده ها و ماهواره هاى مخصوصى فقط براى مطالعات دریاها و اقیانوسها طراحى وساخته شده است. مهمترین این ماهواره هاعبارتند از ماهواره “ موس” ژاپن وماهواره “ سى ست” آمریکا.
براى آگاهى بیشتر از جزئیات سنجنده ها و کاربردهاى آن به بخش مربوط به این ماهواره در همین گزارش رجوع کنید.
و- مطالعه بلایاى طبیعى
امروزه برآورد میزان خسارت ناشى از بلایاى طبیعى از قبیل سیل، زلزله، آتشفشان، طوفان وغیره با استفاده از داده هاى ماهواره اى بسیار متداول است. تعیین راهبرد مناسب براى جلوگیرى وکاهش خسارت بلایاى طبیعى از جمله دیگر کاربردهاى داده هاى ماهواره اى است.
مهمترین قابلیتهاى داده هاى سنجش از دور
داده هاى سنجش از دور به دلیل یکپارچه و  وسیع بودن،تنوع طیفى، تهیه پوشش هاى تکرارى و ارزان بودن، درمقایسه با سایر روشهاى گردآورى اطلاعات از قابلیت هاى ویژه اى برخوردار است که امروزه عامل نخستین در مطالعه  سطح زمین و عوامل تشکیل دهنده آن محسوب مى شود. امکان رقومى بودن داده ها موجب شده است که سیستم هاى کامپیوترى بتوانند از این داده ها به طور مستقیم استفاده کنند وسیستم هاى داده ها جغرافیایى و سیستم هاى پردازش داده ها ماهواره اى با استفاده از این قابلیت طراحى و تهیه شده است. سهل الوصول بودن داده ها، دسترسى سریع به نقاط دور افتاده و دقت بالاى آنها  از امتیازات خاص این فن محسوب مى شود.