تبلیغات
دانش پژوهان مهندسی معدن ایران - سنگ شناسی ( آذرین )
دانش پژوهان مهندسی معدن ایران
یکشنبه 30 مرداد 1390

سنگ شناسی ( آذرین )

یکشنبه 30 مرداد 1390

نویسنده :Mohammad hashem zarei

سنگ شناسى آذرین
این سنگهاى پرورده آتش ، زمانى توده‌اى داغ و مذاب را به نام ماگما تشکیل میداده‌اند، که سرد شدن تدریجى ماگما ، آنها را به سنگ سخت و جامد تبدیل کرده است. بنابراین گدازهاى که از دهانه آتشفشان فوران کرده و بر سطح زمین جارى مى‌شود، به سرعت سرد و سخت شده و سنگى آذرین را بوجود مى‌آورد.

تاریخچه و سیر تحولى و کلیات

  

 

نمایى از سنگ شناسى آذرین

اغلب مولفین یونانى و رومى ، آتشفشانها ، فعالیتهاى آتشفشانى و زمین لرزهها را توصیف مى‌کردند. استاربو جغرافیدان و مورخ یونانى ( 63 قبل از میلاد ـ 20 بعد از میلاد ) فعالیتهاى آتشفشانى اتنا ، سوما ـ وزوو و جزایر لیپارى را توصیف کرد. او آتشفشانها را به منزله دریچه‌هاى اطمینان تلقى مى‌نمود که از آنها مواد سیال خارج مى‌شود . در قرن هیجدهم اولین مناظرات و مباحثات تند و شدید درباره ماهیت و منشا سنگها در گرفت. در مباحثات منشا سنگها مناظراتى بین دسته و گروههاى زیر وجود داشت: در یک طرف نپتونیستها و در طرف دیگر ولکانیستها و پلوتونیستها قرار داشتند. نپتونیستها معتقد بودند که سنگهاى پوسته متوالیا در یک اقیانوس اولیه تهنشین شده‌اند و به نظر آنها بازالت و گرانیت هر دو سنگهایى هستند که در این اقیانوس بزرگ را سبب شده‌اند. پلوتونیستها اعتقاد داشتند که زمین از انجماد مواد مذاب و داغ بوجود آمده است و گرانیت را یک سنگ نفوذى داغ به شمار مى‌آوردند.


در سال 1825 واژه ماگما و مفهوم منحصر به فرد ماگماى اولیه توسط اسکراپ عنوان شد.

سرجـیـمزهال ( 1761 ـ 1832 ) به همراه ریمور ( 1726 ) و اسپالانزانى ( 1794 ) و جورج وات ( 1804 ) پترولوژى تجربى را پایه‌گذارى کرد.

در سال 1844 چاربز داردین ( 1882ـ 1809 ) اظهار داشت که انواع مختلف سنگهاى ماگمایى ممکن است از یک ماگماى اولیه اشتقاق یافته باشند به شرط آنکه ترکیب ماگما با تبلور و جدایش یک یا چند کانى مشکل سنگها تغییر یابد

در سال 1850 هنرى کلیفتون سوربى ( 1826ـ 1908 ) جهت مطالعه میکروسکوپى ، اولین مقطع نازک سنگها را تهیه کرد.

اوایل سال 1861 روش طبقه بندى شیمیایى سنگها را ابداع کرد و در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم برخى از روشهاى نمایش شیمیایى و نهایتا طبقه‌بندى شیمیایى سنگها پا به عرصه ظهور نهاد ( موینسون ـ لسینگ 1899 ، کراس ، ایدینگز ، پیرسون و واشنگتن 1903 ، اوسان 1919 ، نیگلى 1920 ، فون ولف 1922).

آلفرد لوتاروگز ( 1915 ) از کتابش تحت عنوان « منشا قاره‌ها و اقیانوسها  ، اصل و ریشه سوالات پزولوژیستها را به مفهوم تغییر ناپذیرى قاره مربوط دانست.

در سال 1969 موریس و ریچادر ویلژوئن اولین توصیف دقیق شیمیایى و سنگ شناسى یک سرى جدید و مهم سنگهاى آتشفشانى را که واجد انواع اولترامافیکها بود ، منتشر ساختند.

از آن زمان تا به امروز سنگ شناسى آذرین همانند دیگر رشته‌هاى علوم فراز و نشیبهاى بسیارى را پشتسر گذاشته و با کوشش پیشگامان علم پترولوژى تجربى ، بررسى شرایط تشکیل کانیها و سنگها ، بویژه سنگهاى آذرین و دگرگونى رو به رونق نهاد.

 

ریشه لغوى

 سنگهاى آذرین ،  Igneous rocks نام خود را از واژه Ignis گرفته‌اند که در لاتین به معناى "آتش" است.کلیات


این سنگهاى پرورده آتش ، زمانى توده‌اى داغ و مذاب را به نام ماگما تشکیل میداده‌اند، که سرد شدن تدریجى ماگما ، آنها را به سنگ سخت و جامد تبدیل کرده است. بنابراین گدازهاى که از دهانه آتشفشان فوران کرده و بر سطح زمین جارى مى‌شود، به سرعت سرد و سخت شده و سنگى آذرین را بوجود مى‌آورد.انواع سنگهاى آذرین

با سرد شدن و انجماد ماگما - سنگ مذاب متحرکى است که دماى آن بین 700 تا 1200 درجه سانتیگراد (1300 تا 2200 فارنهایت) میباشد- سنگهاى آذرین تشکیل میشوند. اکثر ماگماهاى سطح زمین از نوع مذاب سیلیکاتى میباشند.

تشکیل شدن سنگهاى آذرین یا در سطح زمین صورت مى‌گیرد و یا در داخل پوسته زمین ، بنابراین بر حسب اینکه ماگما در کجا منجمد شود دو گروه سنگ آذرین خواهیم داشت._ سنگهاى آذرین خروجى:

سنگهاى آذرینى را که از انجماد ماگما در سطح زمین بوجود مى‌آید سنگهاى آذرین خروجى مى‌نامند.

_ سنگهاى آذرین نفوذى:

به آن دسته از سنگهاى آذرین که از انجماد ماگما در داخل پوسته زمین تشکیل مى‌گردد سنگهاى آذرین نفوذى گفته مى‌شود. سنگهاى آذرین نفوذى خود در پوسته زمین به اشکال مختلفى منجمد مى‌شوند که شامل موارد زیر مى‌باشند.

*لاکولیت‌ها

*سیل‌ها

*دایک‌ها

*لوپولیت‌ها

*پاتولیت‌ها

*فاکولیت‌ها

*استوک‌هاطبقه بندى سنگهاى آذرین

   براى طبقه بندى سنگهاى آذرین روشهاى مختلفى وجود دارد. این روشهاى طى 100 سال گذشته تحول پیدا کرده و کاملتر شده اند. هر طبقه بندى براى اهداف خاصى مورد استفاده دارد و نمایانگر یک روش خاص از مطالعه سنگهاى آذرین میباشد.

کلیه طبقه بندیهاى مورد استفاده براى سنگهاى اذرین بر دو معیار استوار هستند: محتوى کانى شناسى سنگ و بافت (اندازه دانه ها). یک طبقه بندى کامل، طبقه بندى است که هر دو مورد را شامل شود. البته در طبقه بندى سنگهاى آذرین اغلب اوقات هر دو مورد، استفاده میشوند. به عنوان نمونه گرانیت سنگ دانه درشت با رنگ روشن است. سه طبقه بندى اصلى براى سنگهاى آذرین وجود دارد:

1. طبقه بندى رنگ/بافت

2. طبقه بندى مودال که بر اساس ترکیب کانى شناسى و بافت استوار است.

3. طبقه بندى نورماتیو که بر اساس شیمى سنگ استوار است.

1. طبقه بندى رنگ/بافت:

کانیهایى که در بالاى سرى واکنشى باون قرار میگیرند، داراى رنگهاى تیره میباشند (به عنوان مثال، پیروکسن و آمفیبول) و کانیهایى که در قسمتهاى پایین سرى باون قرار گرفته اند داراى رنگهاى روشن هستند (به عنوان مثال، پلاژیوکلاز سدیم دار و کوارتز). از لحاظ ترکیب شیمیایى ماگما، ماگماهایى که در بالاى سرى واکنشى باون قرار میگیرند مافیک هستند، ماگماهایى که در وسط این سرى قرار میگیرند از نوع حدواسط میباشند و ماگماهیى که در بخشهاى پائینى آن قرار میگیرند از نوع فلسیک میباشند. ماگماهاى مافیک سنگهاى تیره اى که داراى کانیهاى تیره هستند، مانند بازالت تولید میکنند، ماگماهاى حدواسط سنگهاى با رنگ حدواسط همچون دیوریت ایجاد میکنند و ماگماهاى فلسیک سنگهاى روشنى همانند گرانیت تشکیل میدهند. اگر چه طبقه بندى براساس رنگ و بافت به نظر کامل مى آید اما داراى خطاهاى بسیار زیادى است.

2. طبقه بندى مودال که بر اساس ترکیب شیمیایى کانى و بافت استوار است.
 طبقه بندى مودال سنگهاى آذرین را بر اساس میزان فراوانى نسبى 5 کانى که جز کانى اصلى تشکیل دهنده آنهامیباشد، انجام میشود. این کانى هاى عبارت هستند از:

1. کوارتز

2. آلکالى فلدسپار ( ارتوکلاز، آلبیت ) پلاژیوکلاز سدیم دار یا آنورتیت (پلاژیوکلاز کلسیم دار).

3. پلاژیکلاز

4. فلدسپاتوئیدها کانى هاى فقیر از سیلیس.

5. کانیهاى مافیک مانند پیروکسن و آمفیبول.

طبقه بندى مودال، شامل نام سنگهاست مانند گرانیت، بازالت و دیوریت:

 این طبقه بندى در یک دیاگرام مثلثى است که بین محدوده هاى مختلف آن مرزهاى مشخص وجود دارد. در مجموع، اسامى که در این طبقه بندى به کار میروند، مانند طبقه بندى رنگ/بافت است. البته در طبقه بندى مودال به جاى رنگ، بیشتر به محتواى کانى شناسى توجه میشود. در مودال از نمودار درصد فراوانى کانى ها استفاده میشود.

براى شناسایى سنگها در این طبقه بندى چند کار اساسى باید صورت گیرد. اولین کار این است که درصد کوارتز موجود در سنگ تعیین شود. به عنوان مثال اگر سنگ بیش از 20% کوارتز داشته باشد، نمونه در سه گروه آلکالى گرانیت، پلاژیوگرانیت یا گرانودیوریت قرار میگیرد.

دومین کار این است که درصد فلدسپارها را در سنگ تعیین نماییم. سومین مرحله این است که مخلوط 50/50 از فلدسپارها و مافیکها در سنگ مشخص شود و در نهایت سنگها به 4 گروه وسیع تقسیم میشوند.

3. طبقه بندى نورماتیو: این روش طبقه بندى، به آسانى دو روش قبلى یعنى سیستم رنگ/بافت یا ترکیب شیمیایى/بافت نمیباشد.

در این طبقه بندى سنگهاى آذرین از نظر مجموعه کانیایى متفاوت هستند، اما از نظر شیمیایى تقریباً یکسان میباشند. مجموعه کانیایى و ترکیب شیمیایى نشاندهنده منشا اولیه سنگها است.
از روش نورماتیو براى بررسى فرآیندهاى تکتونیک صفحه اى نیز استفاده میشود.

در روش طبقه بندى نورماتیو سنگهاى آذرین در جایگاههاى (که نمایانگر سنگهایى است که از یک ماگما حاصل شده اند) مشخصى تعریف میشوند و هر جایگاه داراى شیمى خاص خود میباشد. 4 جایگاه اصلى تعریف شده است که شامل کوماتئیت، تولئیت، کالک – آلکالن و آلکالن میباشند. با مشخص شدن یکى از آین جایگاهها میتوان به راحتى درباره تاریخچه زمین بحث کرد.

1. شیمى

2. تفریق

3. تکتونیک

شیمى:

از نظر شیمیایى سه شاخصه شیمیایى وجود دارد: میزان اشباع شدگى از سیلیس، غنى شدگى از آهن و شاخص آلکالی.

با استفاده از شاخصه میزان اشباع شدگى مقدار SiO2 موجود در در ماگما یا سنگ تعیین میشود. شرایط تحت اشباع از سیلیس، شرایطى است که مقدار SiO2 آنقدر کم است که امکان تشکیل کوارتز و کانیهایى مانند فلدسپارها وجود ندارد. در نتیجه کانیهاى فقیر از سیلیس یعنى فلدسپاتوئیدها مانند نفلین و سودالیت تشکیل میشوند. حالت فوق اشباع از سیلیس حالتى است که مقدار SiO2 به حدى است که کوارتز متبلور میشود. اگر مقدار SiO2 قابل توجه باشد این امکان وجود دارد که بازالت کوارتزدار تشکیل شود (ترکیبى که معمولاً متعارف نمیباشد.

با استفاده از شاخص آلکالى مقدار کلسیم از قسمتهاى بالاى سرى واکنشى باون با توجه به مقدار مجموع سدیم و پتاسیم در بخشهاى تحتانى سرى واکنشى باون محاسبه میشود. شاخصهاى آلکالى بالاتر از 1 نشانه مقدار کلسیم بالا است. شاخصهاى کمتر از یک نشانه کلسیم پایین و سدیم و پتاسیم بالا است.

بر اثر تفریق عناصر تیره ماگما از آن جدا شده و مقدار سدیم و پتاسیم در ماده مذاب باقیمانده افزایش پیدا میکند. سریهاى ماگمایى تولئیت، کالک – آلکالن و آلکالن به ترتیب دراى شاخصهاى آلکالى کمتر از یک، یک و بیشتر از یک میباشند که نشاندهنده روند تفریق میباشد.

با افزایش روند تفریق، مقدار آهن کاهش پیدا میکند. در واقع با اندازه گیرى مقدار آهن روند تغییرات کانیهاى فرومنیزین در سرى واکنشى باون مشخص میشود. مقدار آهن در کماتئیتها پایین است زیرا مقدار عناصرى مانند منیزیم، نیکل و کرم بسیار بالا میباشد.


تفریق:

تحول ماگمایى یا در داخل صفحات و یا در حاشیه آنها رخ میدهد. زمانیکه تحول ماگمایى در درون صفحات اتفاق مى افتد، به عنوان مثال، در یک سرى کالک – آلکالن سنگها از دیوریت به گرانیت یا در سرى کماتئیتى سنگها از پریدوتیت به بازالت یا آندزیت تحول پیدا میکنند.

اگر تحول ماگمایى در بین صفحات رخ دهد، مانند قوسهاى آتشفشانى ، در اولین مراحل فعالیت ماگمایى، ماگما حالت فوق اشباع از سیلیس دارد و شاخص آلکالى آن بیشتر از یک میباشد، سپس ماگما تحول پیدا میکند و به یک ماگماى تحت اشباع با شاخص آلکالى کمتر از یک تبدیل میشود. به این ترتیب ابتدا ماگماى تولئیتى، سپس کالک – آلکالن و بعد آلکالن تشکیل خواهد شد.

فرآیند تحولى دیگرى که رخ میدهد این است که یک سنگ تفریق یافته مجدداً دچار تفریق شود. مثلاً یک ماگماى دیوریتى تفریق یافته در یک باتولیت جانشین شده و منجمد میشود. اگر باتولیت مذکور حرارت ببیند، محصول ثانویه اى که به این ترتیب تشکیل میشود تفریق یافته تر و فلسیک تر خواهد بود (گرانیت) و ماده مذاب باقیمانده بیشتر بقایاى مافیک خواهد داشت. ممکن است سنگى از یک سرى ماگمایى مجدداً تفریق پیدا کند و با ماده مذاب سرى دیگرى مخلوط شود.تکتونیک


یکى از مهمترین موارد سریهاى ماگمایى ارتباط آنها با رژیمهاى تکتونیکى مختلف است. این علم براى شناسایى و شبیه سازى حوادث تکتونیکى قدیمى (زماینکه بسیارى از شواهد از بین رفته اند یا در دسترس نمیباشند) مفید است. با آنالیز شیمى سنگها، زمین شناسان قادر خواهند بود که فرآیندهاى تشکیل دهنده سنگها را شبیه سازى کنند.

تفریق در دو رژیم تکتونیکى اولیه اتفاق مى افتد. تفریق ممکن است در مرکز ریفت رخ دهد. سنگهاى اولیه فوق اشباع از سیلیس (کماتئیتهاى آرکئن) به سطح زمین را پیدا میکنند و دچار ذوب تفریقى میشوند. ماده مذاب تولئیتى است و به سطح زمین میرسد و بازالتهاى بالشى و دایکهاى ورقه اى پوسته اقیانوسى را تشکیل میدهد. ماده ذوب نشده برجامانده معمولاً اولترامافیکهاى تحت اشباع از سیلیس بوده که در گوشته به صورت 4 لایه افیولیتى باقى میمانند.

دومین نوع تفریق در مرزهاى همگرا اتفاق مى افتد. پوسته اقیانوسى تولئیتى از مرکز ریفت دور میشود تا اینکه عمل فرورانش را انجام دهد. پوسته مذکور طى فرورانش گرم میشود و به صورت تفریقى ذوب میشود. معمولاً اولین مواد مذابى که در نزدیکى گودال اقیانوسى فوران میکنند، تولئیتها هستند، با گذشت زمان مواد مذاب به ماگماى کالک – الکالن تحول پیدا میکنند. ماگماى کالک – آلکالن سازنده قوسهاى آتشفشانى است. در نهایت ماده مذاب تحول یافته آلکالن خواهد بود. ماده مذاب آلکالن از تفریق ثانویه ماده مذاب یا سنگ کالک – آلکالن حاصل شده است. بقایاى تفریق در زون فرورانش اولترامافیکها یا پریدوتیتها هستندو به سمت گوشته پایین میروند و در گوشته باقى مى مانند.

 
http://packtonboots.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 10:41 ب.ظ

Thank you, I value this!
can i take cialis and ecstasy viagra vs cialis vs levitra bulk cialis cialis tadalafil online female cialis no prescription we choice cialis uk cialis 100 mg 30 tablet order cialis from india cialis super kamagra what is cialis
Buy cialis online
یکشنبه 2 تیر 1398 07:19 ق.ظ

You actually mentioned that effectively!
precios cialis peru try it no rx cialis import cialis when can i take another cialis walgreens price for cialis generic cialis soft gels cialis generico lilly low dose cialis blood pressure cialis coupon cialis flussig
http://refwardde.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 03:30 ب.ظ

You actually reported it terrifically!
cialis tadalafil legalidad de comprar cialis cialis 5 effetti collaterali cialis online cheap cialis no prescription cialis cheap cialis dose 30mg cialis authentique suisse cialis without a doctor's prescription where do you buy cialis
tadalafil 5 mg
جمعه 31 خرداد 1398 10:57 ب.ظ

Amazing a lot of superb knowledge!
online cialis cialis pills cialis for sale in europa buying cialis overnight cialis 20 mg cut in half cialis cost generico cialis mexico ou trouver cialis sur le net achat cialis en europe where cheapest cialis
Buy cialis
جمعه 31 خرداد 1398 07:09 ق.ظ

Very good posts. Many thanks.
click here take cialis cialis prezzo di mercato canada discount drugs cialis 40 mg cialis what if i take viagra or cialis tadalafil generic cialis 5 effetti collaterali cost of cialis cvs price cialis best buy name brand cialis on line
buying brand cialis online
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:01 ب.ظ

Useful postings. Kudos!
cialis professional from usa safe dosage for cialis acquistare cialis internet cialis dosage only now cialis 20 mg cialis en 24 hora we recommend cialis info cialis 20mg prix en pharmacie cialis australia org cialis for daily use
http://digovint.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:07 ب.ظ

Useful forum posts. Thank you!
generic cialis in vietnam cialis super acti we recommend cialis best buy canada discount drugs cialis when can i take another cialis achat cialis en suisse cialis et insomni cialis en mexico precio cialis flussig how does cialis work
http://liegravruff.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 03:56 ق.ظ

Superb facts, Cheers.
we choice cialis uk india cialis 100mg cost buy cialis cheap 10 mg cialis 10mg prix pharmaci cialis tablets how to purchase cialis on line miglior cialis generico i recommend cialis generico tadalafil 20mg cialis 100 mg 30 tablet
buy cialis 5 mg canada
سه شنبه 28 خرداد 1398 05:10 ق.ظ

Thanks a lot! Loads of material!

cialis prices in england 40 mg cialis what if i take we like it cialis price cialis professional from usa enter site very cheap cialis wow look it cialis mexico acquistare cialis internet cialis 5mg buying cialis in colombia cialis 5 mg buy
Cialis generic
دوشنبه 27 خرداد 1398 02:13 ب.ظ

Well voiced genuinely! .
cialis taglich no prescription cialis cheap generic cialis at walmart cialis 5 mg schweiz cialis professional from usa cialis professional from usa prezzo cialis a buon mercato generic cialis 20mg tablets cialis prices in england cialis pills in singapore
http://whigeschvi.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 09:44 ق.ظ

Many thanks. I enjoy it.
cialis kaufen bankberweisung cialis online enter site natural cialis cialis daily new zealand only here cialis pills online prescriptions cialis we choice cialis uk buy cialis uk no prescription buy cheap cialis in uk cialis kaufen
buy cialis 20mg
شنبه 25 خرداد 1398 08:03 ب.ظ

Good tips. Thank you!
cialis cuantos mg hay are there generic cialis callus tesco price cialis cialis daily reviews purchasing cialis on the internet how does cialis work cialis rezeptfrei cialis 20mg preis cf cialis 20 mg cost
Buy cialis online
جمعه 24 خرداد 1398 03:49 ب.ظ

With thanks! Great information.
cialis qualitat cialis generika in deutschland kaufen recommended site cialis kanada cialis 30 day trial coupon cialis 5 mg schweiz dose size of cialis buying cialis in colombia cialis generico online price cialis wal mart pharmacy cialis billig
http://mitmyitmak.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 01:21 ق.ظ

Reliable write ups. Thank you.
cialis cost tadalafil 20 mg cialis ahumada cialis 10 doctissimo link for you cialis price acheter cialis meilleur pri generic low dose cialis calis cialis baratos compran uk cialis 5 mg
http://eginma.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 11:42 ق.ظ

Thanks a lot. Lots of data.

generic cialis pro tadalafil 5mg wow cialis 20 where to buy cialis in ontario free cialis cialis 5mg cialis venta a domicilio cialis 10mg prix pharmaci click now buy cialis brand how to buy cialis online usa
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 10:05 ب.ظ

Wonderful content. Thanks a lot.
cialis coupons printable how does cialis work click here to buy cialis buy cialis online cheapest cialis preise schweiz cialis 20mg prix en pharmacie non 5 mg cialis generici viagra vs cialis generic low dose cialis buying brand cialis online
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 04:18 ب.ظ

Superb content, Many thanks!
cialis 50 mg soft tab buy cialis sample pack cialis without a doctor's prescription cialis vs viagra cialis professional yohimbe preis cialis 20mg schweiz prix cialis once a da prescription doctor cialis how much does a cialis cost cialis 5 effetti collaterali
buy viagra online nyc
شنبه 18 خرداد 1398 05:29 ب.ظ

Excellent blog post. I definitely love this website. Keep writing!
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 10:41 ق.ظ

You actually reported this adequately.
cialis sale online generic cialis with dapoxetine wow cialis 20 cialis 100 mg 30 tablet cialis 100mg suppliers cialis 20mg preis cf cialis online holland how does cialis work dose size of cialis look here cialis cheap canada
http://canadianorderpharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 04:57 ق.ظ

Regards. A good amount of advice!

buy viagra now canadian pharmacies shipping to usa drugstore online india northwestpharmacy canada online pharmacies reviews canadian pharmacies that ship to us canada rx aarp recommended canadian pharmacies canadian rx world pharmacy online pharmacy canada
Cialis prices
جمعه 16 آذر 1397 10:30 ق.ظ

Incredible lots of beneficial facts.
cialis 20 mg cost overnight cialis tadalafil cialis pas cher paris are there generic cialis cialis purchasing cialis generic availability cialis manufacturer coupon cialis price in bangalore link for you cialis price cialis 5mg billiger
buy cialis online safely
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:19 ب.ظ

With thanks! Good stuff.
cialis 5 effetti collaterali cialis canadian drugs weblink price cialis cialis generika cialis 30 day sample cialis daily dose generic india cialis 100mg cost cialis professional yohimbe cialis professional yohimbe cialis tablets
Buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:25 ب.ظ

Fine tips. Thanks a lot.
40 mg cialis what if i take we like it cialis price brand cialis nl opinioni cialis generico cialis 5mg cialis pas cher paris generic cialis cialis wir preise generic cialis pill online prezzo cialis a buon mercato
cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:41 ق.ظ

With thanks, Fantastic stuff.
cialis generic estudios de cialis genricos cialis 20mg prix en pharmacie cost of cialis cvs cialis preise schweiz cialis generic tadalafil buy brand cialis nl cialis pas cher paris tadalafil generic how much does a cialis cost
buy cialis usa
سه شنبه 13 آذر 1397 06:24 ب.ظ

You actually reported this adequately.
cost of cialis cvs cialis soft tabs for sale best generic drugs cialis cialis kamagra levitra cialis canadian drugs online cialis cialis mit grapefruitsaft cialis generico lilly cialis farmacias guadalajara comprar cialis 10 espa241a
buy cialis online without a prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 07:15 ق.ظ

You actually reported this terrifically.
non 5 mg cialis generici estudios de cialis genricos cialis purchasing buy original cialis when will generic cialis be available cialis italia gratis we use it cialis online store the best choice cialis woman fast cialis online cialis online napol
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 07:16 ب.ظ

Regards, I enjoy this!
cialis 50 mg soft tab the best choice cialis woman cialis canadian drugs viagra or cialis how do cialis pills work legalidad de comprar cialis cialis en mexico precio bulk cialis buy cialis cheap 10 mg cialis dosage recommendations
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 06:54 ق.ظ

This is nicely put. !
opinioni cialis generico how does cialis work warnings for cialis purchasing cialis on the internet generic low dose cialis ou trouver cialis sur le net cialis for sale south africa dosagem ideal cialis enter site 20 mg cialis cost cialis price thailand
buy cialis delhi
یکشنبه 11 آذر 1397 06:47 ب.ظ

You have made your point quite clearly..
cialis for sale south africa cuanto cuesta cialis yaho purchasing cialis on the internet only best offers cialis use cialis tablets australia low cost cialis 20mg comprar cialis 10 espa241a cialis baratos compran uk cialis prezzo in linea basso cialis australian price
buy cheap cialis coupon
یکشنبه 11 آذر 1397 06:24 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it.
prices on cialis 10 mg cilas cialis generico lilly estudios de cialis genricos prix cialis once a da cialis for daily use acquistare cialis internet cialis dose 30mg acheter du cialis a geneve tadalafil 20 mg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30